چهل و پنج درصد؛ کاهش معاملات مسکن در تهران

چهل و پنج درصد؛ کاهش معاملات مسکن در تهران

تاریخ بروزآوری:1397/07/03