شکاف بین توان پرداخت قسط در مستاجرها و قسط وام مسکن در 31 استان کشور

شکاف بین توان پرداخت قسط در مستاجرها و قسط وام مسکن در 31 استان کشور

تاریخ بروزآوری:1400/06/29