تعداد خانوارهای محروم از مسکن مقرون به صرفه - درصد خانوارها در هر استان

تعداد خانوارهای محروم از مسکن مقرون به صرفه - درصد خانوارها در هر استان

تاریخ بروزآوری:1400/06/06