نقشه  درجه محرومیت استان‌های کشور براساس شاخص‌های بخش مسکن

نقشه درجه محرومیت استان‌های کشور براساس شاخص‌های بخش مسکن

تاریخ بروزآوری:1400/06/06