نمودارهایی فصلی  از قیمت آپارتمانهای معامله شده کل شهر و منطقه 5 تهران از بهار 1389 تا بهار 1400

نمودارهایی فصلی از قیمت آپارتمانهای معامله شده کل شهر و منطقه 5 تهران از بهار 1389 تا بهار 1400

تاریخ بروزآوری:1400/04/21