لیست آپارتمان‌های فروشی درمیرداماد تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در میرداماد - میدان مادر

شناسه: 32321 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی میرداماد - نفت شمالی

شناسه: 32234 ; تاریخ: 1399/03/08 زیربنا: 250.00 ; اتاق: 4 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در میرداماد

شناسه: 6203 ; تاریخ: 1394/09/18 زیربنا: 109.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,308,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی میرداماد

شناسه: 6204 ; تاریخ: 1394/09/18 زیربنا: 105.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,260,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در میرداماد

شناسه: 6205 ; تاریخ: 1394/09/18 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:1,210,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی میرداماد

شناسه: 6206 ; تاریخ: 1394/09/18 زیربنا: 100.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 11,000,000 تومان - قیمت کل:1,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در میرداماد - میدان مادر

شناسه: 6123 ; تاریخ: 1394/08/09 زیربنا: 58.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,500,000 تومان - قیمت کل:580,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی میرداماد

شناسه: 6124 ; تاریخ: 1394/08/09 زیربنا: 45.00 ; اتاق: 1 ; عمربنا: 5 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,900,000 تومان - قیمت کل:405,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در میرداماد - میدان مادر

شناسه: 6096 ; تاریخ: 1394/07/28 زیربنا: 45.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 7 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 8,900,000 تومان - قیمت کل:400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی میرداماد

شناسه: 6097 ; تاریخ: 1394/07/28 زیربنا: 95.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,200,000 تومان - قیمت کل:1,254,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5