لیست آپارتمان‌های فروشی درشهرک غرب تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 30176 ; تاریخ: 1398/07/09 زیربنا: 155.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,709,677 تومان - قیمت کل:6,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 29960 ; تاریخ: 1398/06/16 زیربنا: 160.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,500,000 تومان - قیمت کل:6,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 29116 ; تاریخ: 1397/09/15 زیربنا: 175.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:4,025,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 29031 ; تاریخ: 1397/08/26 زیربنا: 170.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 28,000,000 تومان - قیمت کل:4,760,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 26803 ; تاریخ: 1397/06/14 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 26784 ; تاریخ: 1397/06/12 زیربنا: 165.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 23697 ; تاریخ: 1397/05/20 زیربنا: 100.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 18111 ; تاریخ: 1396/12/04 زیربنا: 101.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,871,287 تومان - قیمت کل:1,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 18105 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 128.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,039,063 تومان - قیمت کل:1,925,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 18110 ; تاریخ: 1396/12/03 زیربنا: 130.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 2 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,500,000 تومان - قیمت کل:1,625,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...