لیست آپارتمان‌های فروشی در شهرک غرب تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35954 ; تاریخ: 1399/08/19 زیربنا: 77.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35916 ; تاریخ: 1399/08/18 زیربنا: 170.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 30 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 117,647,059 تومان - قیمت کل:20,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35915 ; تاریخ: 1399/08/17 زیربنا: 84.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 55,952,381 تومان - قیمت کل:4,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35867 ; تاریخ: 1399/08/15 زیربنا: 113.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 53,097,345 تومان - قیمت کل:6,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35833 ; تاریخ: 1399/08/12 زیربنا: 138.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35834 ; تاریخ: 1399/08/12 زیربنا: 138.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35802 ; تاریخ: 1399/08/11 زیربنا: 110.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 65,000,000 تومان - قیمت کل:7,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35805 ; تاریخ: 1399/08/11 زیربنا: 125.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 72,000,000 تومان - قیمت کل:9,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35779 ; تاریخ: 1399/08/08 زیربنا: 170.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35763 ; تاریخ: 1399/08/07 زیربنا: 170.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 25 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ... 
1 2 3 4 5 6 7  ...