لیست آپارتمان‌های فروشی درشهرک غرب تهران

محدوده قیمت خرید آپارتمان را انتخاب بفرمایید:

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35593 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 120.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 35594 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 145.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35596 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 126.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0 - قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 35563 ; تاریخ: 1399/07/27 زیربنا: 119.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 30 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 134,454 تومان - قیمت کل:16,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 35564 ; تاریخ: 1399/07/27 زیربنا: 150.00 ; ;اتاق: 2 ; عمربنا: 31 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 70,000,000 تومان - قیمت کل:10,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 35565 ; تاریخ: 1399/07/27 زیربنا: 120.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 30 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 100,000,000 تومان - قیمت کل:12,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 34527 ; تاریخ: 1399/07/23 زیربنا: 71.00 ; ;اتاق: 1 ; عمربنا: 13 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 49,295,775 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 34494 ; تاریخ: 1399/07/22 زیربنا: 120.00 ; اتاق: 2 ; عمربنا: 20 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 62,500,000 تومان - قیمت کل:7,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی در شهرک غرب

شناسه: 34495 ; تاریخ: 1399/07/22 زیربنا: 250.00 ; ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 80,000,000 تومان - قیمت کل:20,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

آپارتمان مسکونی شهرک غرب

شناسه: 34498 ; تاریخ: 1399/07/22 زیربنا: 166.00 ; اتاق: 3 ; عمربنا: 22 - قیمت هر مترمربع زیربنا: 58,734,940 تومان - قیمت کل:9,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...