نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی_سازمان برنامه جنوبی   ← تهران

شناسه: 32288 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/26 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32287 ; تاریخ: 1399/03/25 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32286 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/22 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1