نقشه محدوده ملک:

  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16873
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16874
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16875
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16876
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16877
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16878
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16879
  • شناسه تصویر ملک (آپارتمان) فروشی یا اجاره‌ای:16880

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - مهران   ← تهران

شناسه: 32296 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/12 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32291 ; تاریخ: 1399/03/29 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32293 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/25 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32294 ; تاریخ: 1399/03/25 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32290 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/25 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3