نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - سازمان برنامه شمالی   ← تهران

شناسه: 31168 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/24 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 27820 ; تاریخ: 1397/06/19 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 17

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 21695 ; تاریخ بروزآوری: 1397/05/18 زیربنا: 128.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 18217 ; تاریخ: 1397/02/08 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15797 ; تاریخ بروزآوری: 1396/09/21 زیربنا: 163.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3