نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   کاشانی - سازمان برنامه شمالی   ← تهران

شناسه: 27820 ; تاریخ بروزآوری: 1397/06/19 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,000,000 تومان - قیمت کل:2,380,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 21695 ; تاریخ: 1397/05/18 زیربنا: 128.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل:1,344,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 18217 ; تاریخ بروزآوری: 1397/02/08 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,074,074 تومان - قیمت کل:1,360,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15797 ; تاریخ: 1396/09/21 زیربنا: 163.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 7,914,110 تومان - قیمت کل:1,290,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15575 ; تاریخ بروزآوری: 1396/06/30 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 5,992,593 تومان - قیمت کل:809,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2