نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 30721 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/22 زیربنا: 111.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30415 ; تاریخ: 1398/08/14 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30361 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/08 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29793 ; تاریخ: 1398/05/12 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29795 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/12 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 19

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...