نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 32371 ; تاریخ بروزآوری: 1399/05/17 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32309 ; تاریخ: 1399/04/22 زیربنا: 143.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31066 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 117.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 21

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31051 ; تاریخ: 1399/03/20 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31052 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 350.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...