نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک   ← تهران

شناسه: 31004 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/15 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,393,939 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30953 ; تاریخ: 1398/12/06 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,137,931 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30832 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/12 زیربنا: 122.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,491,803 تومان - قیمت کل:2,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30831 ; تاریخ: 1398/11/12 زیربنا: 146.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,972,603 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30837 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/12 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...