نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   پونک - سردارجنگل   ← تهران

شناسه: 34401 ; تاریخ بروزآوری: 1399/06/31 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34402 ; تاریخ: 1399/06/31 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31087 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/29 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31088 ; تاریخ: 1399/04/29 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32339 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/22 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...