51.30673058258285 35.751870837348704

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهرک غرب   ← تهران

شناسه: 35954 ; تاریخ: 1399/08/19 زیربنا: 77.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35915 ; تاریخ: 1399/08/17 زیربنا: 84.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

قیمت هر مترمربع زیربنا: 55,952,381 تومان - قیمت کل:4,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35833 ; تاریخ: 1399/08/12 زیربنا: 138.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35834 ; تاریخ: 1399/08/12 زیربنا: 138.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35596 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 126.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: تومان - قیمت کل: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...