نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   شهرک غرب   ← تهران

شناسه: 34453 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/20 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15675 ; تاریخ: 1396/08/28 زیربنا: 86.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 15668 ; تاریخ بروزآوری: 1396/08/27 زیربنا: 59.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 10752 ; تاریخ: 1396/02/25 زیربنا: 69.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 10751 ; تاریخ بروزآوری: 1396/02/25 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3