نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستاری شمال   ← تهران

شناسه: 29647 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/21 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,500,000 تومان - قیمت کل:2,250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29636 ; تاریخ: 1398/02/19 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,000,000 تومان - قیمت کل:2,160,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29551 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/21 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,238,095 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29437 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,027,027 تومان - قیمت کل:890,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29392 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/14 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,157,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6