نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   ستاری شمال   ← تهران

شناسه: 29647 ; تاریخ بروزآوری: 1398/02/21 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29636 ; تاریخ: 1398/02/19 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29551 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/21 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29437 ; تاریخ: 1397/11/26 زیربنا: 74.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29392 ; تاریخ بروزآوری: 1397/11/14 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6