نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد - شاهین شمالی   ← تهران

شناسه: 31164 ; تاریخ بروزآوری: 1399/05/13 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 13

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31162 ; تاریخ: 1399/05/07 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32307 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/22 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 11

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32210 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 250.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31149 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/21 زیربنا: 141.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...