نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 41595 ; تاریخ بروزآوری: 1399/12/06 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 43,000,000 تومان - قیمت کل:3,225,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 40583 ; تاریخ: 1399/12/04 زیربنا: 97.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,628,866 تومان - قیمت کل:3,650,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 40572 ; تاریخ بروزآوری: 1399/12/04 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 39,130,435 تومان - قیمت کل:4,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 40564 ; تاریخ: 1399/12/04 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 41,904,762 تومان - قیمت کل:4,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 40579 ; تاریخ بروزآوری: 1399/12/04 زیربنا: 83.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 55,000,000 تومان - قیمت کل:4,565,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...