نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 31022 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/18 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:2,760,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31011 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31013 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/16 زیربنا: 168.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:4,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31014 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 168.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,011,905 تومان - قیمت کل:4,370,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31010 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/16 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,250,000 تومان - قیمت کل:3,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...