نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 31089 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/29 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31090 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 17

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31075 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31074 ; تاریخ: 1399/03/20 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31059 ; تاریخ بروزآوری: 1399/03/20 زیربنا: 107.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...