نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30740 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/28 زیربنا: 53.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,094,340 تومان - قیمت کل:800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30704 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,029,412 تومان - قیمت کل:1,430,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30741 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/23 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30408 ; تاریخ: 1398/08/12 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,580,645 تومان - قیمت کل:780,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30369 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/08 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 13

قیمت هر مترمربع زیربنا: 2,000,000 تومان - قیمت کل:110,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2