نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 30804 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/05 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,196,078 تومان - قیمت کل:2,366,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30796 ; تاریخ: 1398/11/04 زیربنا: 101.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,000,000 تومان - قیمت کل:1,313,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30794 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/04 زیربنا: 104.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,942,308 تومان - قیمت کل:1,970,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30795 ; تاریخ: 1398/11/04 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:2,142,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30787 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/01 زیربنا: 73.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,493,151 تومان - قیمت کل:1,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...