نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30731 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/23 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,848,485 تومان - قیمت کل:4,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30720 ; تاریخ: 1398/10/22 زیربنا: 141.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 3

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,282,979 تومان - قیمت کل:3,000,900,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30685 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/16 زیربنا: 148.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,621,622 تومان - قیمت کل:3,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30683 ; تاریخ: 1398/10/16 زیربنا: 157.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,203,822 تومان - قیمت کل:3,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30659 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/12 زیربنا: 155.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...