نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 32325 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/12 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 32,000,000 تومان - قیمت کل:5,760,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32155 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 34,666,667 تومان - قیمت کل:5,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31175 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/12 زیربنا: 300.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 50,000,000 تومان - قیمت کل:15,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31176 ; تاریخ: 1399/04/02 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,000,000 تومان - قیمت کل:4,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32158 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/02 زیربنا: 158.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 32,911,392 تومان - قیمت کل:5,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...