نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30429 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/18 زیربنا: 148.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,500,000 تومان - قیمت کل:2,590,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30332 ; تاریخ: 1398/07/29 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,153,846 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30326 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/28 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30309 ; تاریخ: 1398/07/24 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30313 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/24 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,153,846 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...