نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 32239 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/31 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:3,150,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32244 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 141.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,404,255 تومان - قیمت کل:3,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32249 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/31 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,000,000 تومان - قیمت کل:3,120,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32242 ; تاریخ: 1399/02/31 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:3,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32240 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/31 زیربنا: 129.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,744,186 تومان - قیمت کل:3,450,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...