نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30987 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/20 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,444,444,444 تومان - قیمت کل:1,300,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30973 ; تاریخ: 1398/12/12 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,091,954 تومان - قیمت کل:1,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30960 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/07 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 15,000,000 تومان - قیمت کل:1,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30963 ; تاریخ: 1398/12/07 زیربنا: 82.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:1,722,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30962 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/07 زیربنا: 119.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,369,748 تومان - قیمت کل:2,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...