نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 30559 ; تاریخ بروزآوری: 1398/09/25 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,454,545 تومان - قیمت کل:1,070,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30557 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,015,873 تومان - قیمت کل:820,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30555 ; تاریخ بروزآوری: 1398/09/19 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,519,231 تومان - قیمت کل:755,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30556 ; تاریخ: 1398/09/19 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,519,231 تومان - قیمت کل:755,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30428 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/18 زیربنا: 57.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,666,667 تومان - قیمت کل:950,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7