51.30854487419129 35.751767682782194

نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 49331 ; تاریخ: 1400/08/21 زیربنا: 71.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 29,577,465 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49315 ; تاریخ: 1400/08/14 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 37,500,000 تومان - قیمت کل:3,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49311 ; تاریخ: 1400/08/12 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 25

قیمت هر مترمربع زیربنا: 38,181,818 تومان - قیمت کل:2,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 49384 ; تاریخ: 1400/08/11 زیربنا: 66.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 45,000,000 تومان - قیمت کل:2,970,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...