نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 36008 ; تاریخ بروزآوری: 1399/09/06 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35967 ; تاریخ: 1399/08/21 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35960 ; تاریخ بروزآوری: 1399/08/21 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35963 ; تاریخ: 1399/08/19 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 9

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35927 ; تاریخ بروزآوری: 1399/08/19 زیربنا: 52.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...