نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30910 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/29 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:1,900,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30908 ; تاریخ: 1398/11/28 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,222,222 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30879 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/26 زیربنا: 79.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,000,000 تومان - قیمت کل:1,817,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30866 ; تاریخ: 1398/11/16 زیربنا: 107.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:2,675,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30864 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/16 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,052,632 تومان - قیمت کل:2,380,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...