نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30738 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/24 زیربنا: 147.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,789,116 تومان - قیمت کل:3,350,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30732 ; تاریخ: 1398/10/23 زیربنا: 141.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,822,695 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30729 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/23 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30734 ; تاریخ: 1398/10/23 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,692,308 تومان - قیمت کل:3,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30664 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/12 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,925,926 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...