نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30449 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/20 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,300,000 تومان - قیمت کل:2,162,500,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30431 ; تاریخ: 1398/08/19 زیربنا: 157.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,700,637 تومان - قیمت کل:3,250,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30380 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/01 زیربنا: 157.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,515,924 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30340 ; تاریخ: 1398/08/01 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,428,571 تومان - قیمت کل:3,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30333 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/29 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,538,462 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...