نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 30824 ; تاریخ بروزآوری: 1398/11/08 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 24,444,444 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30757 ; تاریخ: 1398/10/24 زیربنا: 124.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,000,000 تومان - قیمت کل:3,100,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30409 ; تاریخ بروزآوری: 1398/08/12 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 16

قیمت هر مترمربع زیربنا: 13,934,426 تومان - قیمت کل:850,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30371 ; تاریخ: 1398/08/08 زیربنا: 50.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,000,000 تومان - قیمت کل:800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29332 ; تاریخ بروزآوری: 1397/10/22 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 20

قیمت هر مترمربع زیربنا: 10,081,967 تومان - قیمت کل:615,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4