نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 32383 ; تاریخ بروزآوری: 1399/05/22 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32380 ; تاریخ: 1399/05/22 زیربنا: 84.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32381 ; تاریخ بروزآوری: 1399/05/22 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32369 ; تاریخ: 1399/05/17 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31078 ; تاریخ بروزآوری: 1399/05/04 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...