نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 31018 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/18 زیربنا: 147.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 2,721,088 تومان - قیمت کل:400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31017 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 177.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,118,644 تومان - قیمت کل:4,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31023 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/18 زیربنا: 125.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,200,000 تومان - قیمت کل:3,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31019 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 147.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,210,884 تومان - قیمت کل:4,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31024 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/18 زیربنا: 126.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 27,777,778 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...