نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آبادمرکزی   ← تهران

شناسه: 32361 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/02 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 30,555,556 تومان - قیمت کل:3,300,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32193 ; تاریخ: 1399/02/27 زیربنا: 102.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 26,960,784 تومان - قیمت کل:2,750,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31056 ; تاریخ بروزآوری: 1399/02/08 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 25,495,238 تومان - قیمت کل:2,677,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31057 ; تاریخ: 1399/02/04 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,494,118 تومان - قیمت کل:1,997,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30958 ; تاریخ بروزآوری: 1398/12/07 زیربنا: 89.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,191,011 تومان - قیمت کل:1,619,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7