نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آبادمرکزی   ← تهران

شناسه: 30739 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/28 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,000,000 تومان - قیمت کل:1,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30774 ; تاریخ: 1398/10/28 زیربنا: 90.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 2

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,500,000 تومان - قیمت کل:1,665,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30772 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/28 زیربنا: 108.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,222,222 تومان - قیمت کل:2,400,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30736 ; تاریخ: 1398/10/23 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 23,529,412 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30705 ; تاریخ بروزآوری: 1398/10/21 زیربنا: 87.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

قیمت هر مترمربع زیربنا: 16,494,253 تومان - قیمت کل:1,435,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5