نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   جنت آبادمرکزی   ← تهران

شناسه: 30181 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/10 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,947,368 تومان - قیمت کل:1,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30178 ; تاریخ: 1398/07/09 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,181,818 تومان - قیمت کل:2,000,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30130 ; تاریخ بروزآوری: 1398/07/06 زیربنا: 110.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,200,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30007 ; تاریخ: 1398/06/23 زیربنا: 95.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,894,737 تومان - قیمت کل:1,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30008 ; تاریخ بروزآوری: 1398/06/23 زیربنا: 88.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 18,181,818 تومان - قیمت کل:1,600,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2