نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس   ← تهران

شناسه: 34501 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/22 زیربنا: 76.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 15

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34496 ; تاریخ: 1399/07/22 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 24

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34503 ; تاریخ بروزآوری: 1399/07/22 زیربنا: 116.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34413 ; تاریخ: 1399/07/15 زیربنا: 103.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31096 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/29 زیربنا: 86.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 18

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...