نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   بلوار فردوس   ← تهران

شناسه: 31151 ; تاریخ بروزآوری: 1399/04/12 زیربنا: 210.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

قیمت هر مترمربع زیربنا: 31,904,762 تومان - قیمت کل:6,700,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32308 ; تاریخ: 1399/03/21 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 19,444,444 تومان - قیمت کل:3,500,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30999 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/16 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 20,000,000 تومان - قیمت کل:2,800,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31001 ; تاریخ: 1399/01/06 زیربنا: 145.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 21,000,000 تومان - قیمت کل:3,045,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31000 ; تاریخ بروزآوری: 1399/01/06 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

قیمت هر مترمربع زیربنا: 22,000,000 تومان - قیمت کل:2,970,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...