نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: فروش   آپارتمان در   اشرفی اصفهانی   ← تهران

شناسه: 29758 ; تاریخ بروزآوری: 1398/05/09 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,213,115 تومان - قیمت کل:1,050,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29541 ; تاریخ: 1397/12/18 زیربنا: 59.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 19

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,542,373 تومان - قیمت کل:740,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29517 ; تاریخ بروزآوری: 1397/12/09 زیربنا: 59.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

قیمت هر مترمربع زیربنا: 14,745,763 تومان - قیمت کل:870,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 29041 ; تاریخ: 1397/08/28 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

قیمت هر مترمربع زیربنا: 17,000,000 تومان - قیمت کل:1,105,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 19566 ; تاریخ بروزآوری: 1397/04/21 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 7

قیمت هر مترمربع زیربنا: 12,031,250 تومان - قیمت کل:770,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7