جستجوی آپارتمان اجاره‌ای در پونک منطقه پنج شهر تهران

شناسه: 30515 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 20

مبلغ قرض الحسنه:40,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30516 ; تاریخ: 1398/09/16 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 16

مبلغ قرض الحسنه:145,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30504 ; تاریخ: 1398/09/12 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 18

مبلغ قرض الحسنه:30,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:1,800,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30505 ; تاریخ: 1398/09/12 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30506 ; تاریخ: 1398/09/12 زیربنا: 55.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 2

مبلغ قرض الحسنه:70,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30508 ; تاریخ: 1398/09/12 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

مبلغ قرض الحسنه:300,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه: تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30509 ; تاریخ: 1398/09/12 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 1

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:5,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30510 ; تاریخ: 1398/09/12 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 13

مبلغ قرض الحسنه:60,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30498 ; تاریخ: 1398/09/10 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 8

مبلغ قرض الحسنه:100,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:4,000,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30499 ; تاریخ: 1398/09/10 زیربنا: 67.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 10

مبلغ قرض الحسنه:50,000,000 تومان - اجاره بهاء ماهیانه:3,300,000 تومان

اطلاعات تماس و جزئیات


1 2 3 4 5 6 7  ...