نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 31107 ; تاریخ: 1399/03/27 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31025 ; تاریخ: 1399/01/18 زیربنا: 70.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31008 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30966 ; تاریخ: 1398/12/11 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30967 ; تاریخ: 1398/12/11 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 8

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...