نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد مرکزی   ← تهران

شناسه: 31132 ; تاریخ: 1399/02/20 زیربنا: 138.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30970 ; تاریخ: 1398/12/11 زیربنا: 157.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 27

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30950 ; تاریخ: 1398/12/07 زیربنا: 138.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30946 ; تاریخ: 1398/12/05 زیربنا: 140.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 2

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30929 ; تاریخ: 1398/11/30 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...