نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 31115 ; تاریخ: 1399/03/29 زیربنا: 170.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31112 ; تاریخ: 1399/02/23 زیربنا: 165.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31134 ; تاریخ: 1399/02/16 زیربنا: 150.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30938 ; تاریخ: 1398/12/01 زیربنا: 135.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 15

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30610 ; تاریخ: 1398/10/09 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 19

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5