نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 35942 ; تاریخ: 1399/08/19 زیربنا: 100.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35946 ; تاریخ: 1399/08/19 زیربنا: 85.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35974 ; تاریخ: 1399/08/19 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 5

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35884 ; تاریخ: 1399/08/15 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 14

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35830 ; تاریخ: 1399/08/12 زیربنا: 98.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...