نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد شمالی   ← تهران

شناسه: 31104 ; تاریخ: 1399/04/12 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31012 ; تاریخ: 1399/01/16 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 17

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31006 ; تاریخ: 1399/01/06 زیربنا: 68.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30606 ; تاریخ: 1398/10/07 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 13

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30579 ; تاریخ: 1398/09/26 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 12

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7