نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 35586 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 3

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34516 ; تاریخ: 1399/07/22 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 34421 ; تاریخ: 1399/07/15 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 21

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 31097 ; تاریخ: 1399/02/23 زیربنا: 62.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 4

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 30585 ; تاریخ: 1398/09/27 زیربنا: 56.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 14

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4