نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 35561 ; تاریخ: 1399/07/27 زیربنا: 75.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 21

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35537 ; تاریخ: 1399/07/24 زیربنا: 64.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35540 ; تاریخ: 1399/07/24 زیربنا: 80.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 3

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35541 ; تاریخ: 1399/07/24 زیربنا: 130.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 6

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35542 ; تاریخ: 1399/07/24 زیربنا: 120.00 ;اتاق: 2 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...