نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 35592 ; تاریخ: 1399/07/28 زیربنا: 105.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35554 ; تاریخ: 1399/07/27 زیربنا: 115.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 5

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35556 ; تاریخ: 1399/07/27 زیربنا: 160.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 10

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35532 ; تاریخ: 1399/07/24 زیربنا: 138.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 32372 ; تاریخ: 1399/06/23 زیربنا: 180.00 ;اتاق: 3 ; عمربنا: 9

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6 7  ...