نقشه محدوده ملک:

موارد مشابه: اجاره   آپارتمان در   جنت آباد جنوبی   ← تهران

شناسه: 35828 ; تاریخ: 1399/08/12 زیربنا: 65.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35832 ; تاریخ: 1399/08/12 زیربنا: 63.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 0

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35773 ; تاریخ: 1399/08/08 زیربنا: 60.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 15

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35747 ; تاریخ: 1399/08/07 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 11

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

شناسه: 35685 ; تاریخ: 1399/08/05 زیربنا: 61.00 ;اتاق: 1 ; عمربنا: 11

به دستور مقامات قضایی قیمت حذف گردید.

اطلاعات تماس و جزئیات

1 2 3 4 5 6